Chế độ học bổng

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh tư phí -
Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản

Điều kiện
 Người được trường xem xét về thành tích học tập - tỷ lệ đi học - tình hình cuộc sống v.v. trong số những người đăng ký đã theo học một năm trở lên và được phán đoán là phù hợp
 *Người học lên từ khoa tiếng Nhật sẽ được xem xét học bổng từ năm đầu.
Thời gian
 Trong thời gian 1 năm từ tháng 4 năm này tới tháng 3 năm sau 
Trị giá học bổng
JPY48,000 / tháng

Quỹ học bổng Rokko -
Trung tâm học sinh thanh niên Kobe

Điều kiện
  1. Người đã theo học 1 năm trở lên
  2. Người tới Nhật từ khu vực châu Á và đang học tập tại tỉnh Hyogo
  3. Người xuất sắc cả về nhân cách lẫn thành tích trong học tập, và cần sự hỗ trợ về mặt kinh tế vì lý do cuộc sống du học
  4. Người xuất sắc cả về nhân cách lẫn thành tích trong học tập, và cần sự hỗ trợ về mặt kinh tế vì lý do cuộc sống du học
  5. Người chưa nhận học bổng khác
Thời gian
Trong thời gian 1 năm từ tháng 4 tới tháng 3 năm sau
Số tiền
JPY50,000 / tháng