Chế độ học bổng

Trường hỗ trợ nhiều chế độ học bổng khác nhau cho du học sinh tại trường.

Học bổng cho du học sinh tư phí người nước ngoài của tỉnh Hyogo

Đối tượng Học sinh đang theo học tại khoa tiếng Nhật của trường
Số lượng Vài người (tùy theo số lượng học sinh đang theo học tại trường mà số người nộp đơn sẽ khác nhau mỗi năm)
Tư cách đăng ký 1 năm sau khi nhập học vào khoa tiếng Nhật
Điều kiện xét chọn Tỷ lệ đi học, thành tích học tập, tình hình kinh tế, thái độ trong lớp học v.v.
Số tiền 30.000 JPY / tháng (từ tháng 4 tới tháng 3 năm tiếp theo)

Chế độ cấp học bổng khuyến học cho du học sinh người nước ngoài của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản

Đối tượng Học sinh đang theo học tại khoa tiếng Nhật của trường

Chế độ miễn giảm học phí khi học lên cao trong nội bộ trường

Đối tượng Học sinh đang theo học tại khoa tiếng Nhật của trường

Trường miễn giảm học phí đối với các bạn là học sinh khoa tiếng Nhật của trường tốt nghiệp và học lên các khoa chuyên môn trong trường. Có miễn giảm học phí 500.000 JPY, 400.000 JPY, 300.000 JPY, 200.000 JPY, 150.000 JPY vào năm đầu tiên tùy theo tỷ lệ đi học hay thành tích học tập v.v.

Học bổng của Quỹ học bổng Rokko - Trung tâm học sinh thanh niên Kobe

Đối tượng Học sinh đang theo học tại khoa tiếng Nhật của trường - Học sinh đang theo học tại khoa chuyên môn của trường
Số lượng Vài người (tùy theo số lượng học sinh đang theo học tại trường mà số người nộp đơn sẽ khác nhau mỗi năm)
Tư cách đăng ký 1 năm sau khi nhập học vào khoa tiếng Nhật
Điều kiện xét chọn Tỷ lệ đi học, thành tích học tập, tình hình kinh tế, thái độ trong lớp học v.v.
Số tiền 50.000 JPY/tháng (từ tháng 4 tới tháng 3 năm tiếp theo)